స్వీడన్ చట్టం - స్టాక్హోమ్ స్వీడన్ న్యాయవాది - స్వీడన్ చట్టం, స్వయం ఉపాధి ఇమ్మిగ్రేషన్