యొక్క ఎంబసీ భారతదేశం, స్వీడన్ లాత్వియా: పాస్పోర్ట్ సేవలు