' మనిషి' ఫోన్లు న్యాయవాది తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత - స్థానిక