కోసం దరఖాస్తు ఒక సంయుక్త వీసా కోసం దరఖాస్తు ఒక వేగవంతం నియామకం - స్వీడన్ (తెలుగు)